เพื่อใช้ในการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
ชื่อ (ภาษาไทย) : *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : *
วัน/เดือน/ปี (พศ) เกิด : *
เพศ : *
เลขที่ประจำตัวประชาชน : *
- - - -
เลขที่หนังสือเดินทางไทย : *
วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางเข้า
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ :
*
ข้อมูลเฉพาะ (ในส่วนที่เกี่ยวกับการพำนักในประเทศสวิตฯ)
บ้านเลขที่ / ถนน: *
ตำบล / อำเภอ : *
จังหวัด (กังตอง) : *
รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ : *
แฟกซ์ : *
อีเมล์ : *
ญาติ/เพื่อนสนิทที่สามารถ
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน :
*
ที่อยู่ : *
โทรศัพท์ : *
แฟกซ์ : *
อีเมล์ : *
ข้อมูลเฉพาะ (ในส่วนที่เกี่ยวกับการพำนักในประเทศไทย)
บ้านเลขที่ / ซอย / ถนน: *
จังหวัด : *